Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực hiện dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u và i là điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là

A. ${{i}^{2}}=\frac{C}{L}\left( U_{0}^{2}-{{u}^{2}} \right).$
B. ${{i}^{2}}=\frac{L}{C}\left( U_{0}^{2}-{{u}^{2}} \right).$
C. ${{i}^{2}}=LC\left( U_{0}^{2}-{{u}^{2}} \right).$
D. ${{i}^{2}}=\sqrt{LC}\left( U_{0}^{2}-{{u}^{2}} \right).$
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...