M : Bình thường  ;  m : Bệnh mù màu. Các gen liên kết trên NST giới tính X và không có alen tương ứng trên NST Y. Mẹ mù màu sinh con mắc hội chứng Claiphento nhưng nhìn màu rõ. Kiểu gen của bố mẹ và đột biến lệch bội xảy ra ở bố hay mẹ?

A.

XmXm  x  XMY , đột biến xảy ra ở mẹ.

B.

XmXm  x  XMY , đột biến xảy ra ở bố.

C.

XmXm  x  XmY , đột biến xảy ra ở mẹ.

D.

XmXm  x  XmY , đột biến xảy ra ở bố.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+ Mẹ mù màu có kiểu gen XmXm
+ Con mắc hội chứng Claiphento, nhìn màu rõ có kiểu gen XMX-Y. Suy ra XMY có nguồn gốc của bố.
Vậy kiểu gen của bố là XMY.
+ Qúa trình giảm phân ở bố, cặp XMY không phân li ở kì sau 1, tạo giao tử bất thường là XMY. Loại giao tử này thụ tinh với giao tử bình thường của mẹ là Xm, tạo hợp tử XMXmY.
Vậy phương án đúng là: XmXm  x  XMY , đột biến xảy ra ở bố.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...