Lượng khí Cl2 sinh ra khi cho dung dịch HCl đặc tác dụng với 6,96 (g) MnO2 đã oxi hoá kim loại X (nhóm IIA), tạo ra 7,6 (g) muối khan. Kim loại X là:

A.

Ca.

B.

Mg.

C.

Be.

D.

Ba.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mg.

n = 0,08 (mol).

4HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Cl2 + X XCl2

n = n = n = 0,08 (mol).

M = 95  M = 24  Kim loại là Mg.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...