Lượng glucozơ cần thiết để điều chế 1 lít dung dịch ancol etylic 40° (D = 0,8 g/ml) với hiệu suất phản ứng 80% là:

A.

626,09 gam.

B.

781,20 gam.

C.

503,27 gam.     

D.

1562,40 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

781,20 gam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...