Luận cương chính trị và Cương lĩnh chính trị đầu tiên giống nhau ở những điểm nào?

A.

Các giai đoạn và lãnh đạo cách mạng.

B.

Các giai đoạn và lực lượng cách mạng.

C.

Nhiệm vụ và lực lượng cách mạng.

D.

Lãnh đạo và lực lượng cách mạng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các giai đoạn và lãnh đạo cách mạng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...