Lớp nào của màng sinh chất có tính thấm chọn lọc chỉ cho những phân tử nhỏ tan trong dầu mỡ (không phân cực) đi qua?

A.

glicôprôtêin.

B.

photpholipit.

C.

glicôlipit.

D.

chuỗi cacbonhiđrat.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Photpholipit.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...