lon OH- có thể phản ứng được với các ion nào sau đây?

A.

H+, , , .

B.

Fe2+, Zn2+, HS, .

C.

Ca2+, Mg3+, Al3+, Cu2+.

D.

Fe3+, Mg2+, Cu2+, .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Fe3+, Mg2+, Cu2+, .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...