Loài mới không xuất hiện với một đột biến mà thường có sự tích lũy (A), loài mới không xuất hiện với một cá thể duy nhất mà phải là một (B) tồn tại phát triển như một khâu trong hệ sinh thái, đứng vững qua thời gian dưới tác dụng của (C).

(A) và (B) lần lượt:

A.

Nhiều đột biến, quần thể hay quần xã.

B.

Nhiều đột biến, quần thể hay nhóm quần thể.

C.

Một thường biến, quần thể hay quần xã.

D.

Một thường biến, quần thể hay nhóm quần thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhiều đột biến, quần thể hay nhóm quần thể.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...