Loại liên kết hóa học chủ yếu giữa các đơn phân trong phân tử prôtêin là

A.

liên kết peptit.

B.

liên kết glucôzit.

C.

liên kết este.

D.

liên kết cộng hóa trị.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...