Loại đột biến nào sau đây làm tăng số loại alen của một gen nào đó trong vốn gen của quần thể sinh vật?

A. Đột biến điểm.
B. Đột biến dị đa bội.
C. Đột biến tự đa bội.
D. Đột biến lệch bội.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Đột biến gen có thể tạo ra alen mới trong quần thể, do đó làm tăng số loại alen của một gen nào đó trong vốn gen của quần thể sinh vật → Đáp án A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...