** Loài cải củ có 2n = 18. Số nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của thể tứ bội là

A.

36.

B.

27.

C.

18.

D.

54.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

36.

số NST trong tế bào sinh dưỡng của thể tứ bội là 4n = 36

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...