Liên bang Miến Điện tuyên bố độc lập khi nào?

A.

Ngày 31 - 8 - 1957.

B.

Ngày 9 - 8 - 1965.

C.

Ngày 3 - 6 - 1959.

D.

Ngày 4 - 1 - 1948.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...