Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 70%. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra bằng 2 lít dung dịch NaOH 0,5M (D = 1,05 g/ml) thu được dung dịch chứa hai muối với tổng nồng độ là 3,21%. Giá trị của m là:

A.

67,5.

B.

47,25.

C.

135,0.

D.

96,43.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

96,43.

mdd NaOH = 2000.1,05 = 2100 (gam); nNaOH = 0,5.2 = 1(mol).

Gọi số mol NaHCO3: a (mol); Na2CO3: b (mol)  

%muối =  = 0,0321%.

 b = 0,25(mol)  a = 0,5 (mol).

 = a + b = 0,75 (mol)

C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2

 mglucozơ = 67,5. = 96,43 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...