Lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5; số các số chẵn có 3 chữ số khác nhau đôi một bằng:

A.

12.

B.

16.

C.

18.

D.

24.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Số chẵn với 3 chữ số khác nhau được lập từ {1; 2; 3; 4; 5} có dạng:
x =  với c ∈ {2; 4} và a, b, c khác nhau đôi một.
+ Chọn c có 2 cách (từ 2, 4).
+ Chọn b có 4 cách (trừ chữ số c đã chọn).
+ Chọn a có 3 cách.
Vậy có: 2 x 4 x 3 = 24 số chẵn thỏa mãn đề bài.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...