Lần lượt cho các chất vinyl axetat, 2,2-điclopropan; phenyl axetat và 1,1,1-tricloetan tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Trường hợp nào sau đây phương trình hóa học không viết đúng:

A.

CH3COOCH=CH2 + NaOH  CH3COONa + CH3CHO.

B.

CH3CHCl2CH3 + NaOH  CH3COCH3 + NaCl + H2O.

C.

CH3COOC6H5 + NaOH  CH3COONa + C6H5OH.

D.

CH3CHCl3 + 4NaOH  CH3COONa + 3NaCl + 2H2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH3COOC6H5 + NaOH  CH3COONa + C6H5OH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...