Lần lượt chiếu ba bức xạ có bước sóng img1, img2, img3. vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λ0 = 0,35 µm. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện ?

A.

 Bức xạ img1img2      .

B.

 Chỉ có bức xạ img1.              

C.

Bức xạ img1img2  .          

D.

 Bức xạ img1img2 .            

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Để gây ra được hiện tượng quang điện thì bức xạ chiếu vào phải thỏa mãn: img1  Vậy chọn C  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...