** Lai hai giống cà chua quả đỏ tứ bội có kiểu gen ♀ AAaa x ♂  AAaa.

Loại kiểu gen nào xuất hiện ở F1 với tỉ lệ ?

A.

AAAA.

B.

Aaaa và AAAa.

C.

AAAA và aaaa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

AAAA và aaaa.

Vì cơ thể có kiểu gen AAaa giảm phân cho các loại giao tử với tỉ lệ: 1AA:4Aa:1aa

Kiểu gen xuất hiện ở F1 với tỉ lệ   =  giaotử  x   giao tử

AA x AA hoặc aa x aa

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...