** Lai hai giống cà chua quả đỏ tứ bội có kiểu gen ♀ AAaa  x  ♂  AAaa.

Loại kiểu gen giống bố mẹ xuất hiện ở F1 với tỉ lệ là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...