** Lai hai giống cà chua quả đỏ tứ bội có kiểu gen ♀ AAaa  x  ♂  AAaa.

Loại kiểu gen giống bố mẹ xuất hiện ở F1 với tỉ lệ là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

Vì cơ thể có kiểu gen AAaa giảm phân cho các loại giao tử với tỉ lệ: 1AA:4Aa:1aa

Tỉ lệ kiểu gen giống với bố mẹ tức là AAaa ở F1 có thể được tạo ra từ

- TH1: tổ hợp giữa giao tử AA Bố (mẹ) với aa mẹ (bố) AAaa = 2.(1/6).(1/6) =2/36

- TH2: tổ hợp giữa 2 giao tử Aa ở bố và mẹ: AAaa = (4/6).(4/6) = 16/36

=> tỉ lệ kiểu gen AAaa = 2/36 + 16/36 = 18/36 = 1/2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...