** Lai giữa hai cá thể dị bội có kiểu gen ♀ Aaa và ♂ Aaa.

Loại kiểu gen aaa xuất hiện ở F1 với tỉ lệ là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

Mỗi cơ thể Aaa giảm phân cho các loại giao tử với tỉ lệ: 1A : 2a : 2Aa : 1aa

Loại kiểu gen aaa xuất hiện ở F1 với tỉ lệ: (aa. a) + (a.aa) = aaa.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...