Lắc 2,7 gam bột Al trong 200 (ml) dung dịch chứa Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,2 gam chất rắn A gồm hai kim loại và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 9 gam kết tủa. Nồng độ ban đầu của hai muối lần lượt là:

A.

0,75M; 0,5M.

B.

0,5M; 0,75M.

C.

0,75M; 0,75M.

D.

0,5M; 0,5M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,75M; 0,5M.

nAl = = 0,1 (mol).

Vì các phản ứng xảy ra hoàn toàn và chất rắn A thu được gồm hai kim loại nên Al tan hết, Cu2+ hết, Fe2+ còn dư.

   3Cu2+ + 2Al 2Al3+ + 3Cu↓     (1)

      x          2x/3    2x/3       x

   3Fe2+ + 2Al 2Al3+ + 3Fe↓    (2)

bđ: y

pư: y1     2y1/3   2y1/3      y1

dư: y–y1

Từ (1) và (2)  nAl = 2(x + y1)/3 = 0,1  x + y1 = 0,15    (3)

Ta có: mA = 64x + 56y1 = 9,2      (4)

Giải hệ (3) và (4) ta được: x = 0,1 (mol); y = 0,05 (mol).

Y + NaOH dư:

Al3+ + 4OH + 2H2O      (5)

Fe2+ + 2OH Fe(OH)2↓     (6)

(6)  = y − 0,05 = = 0,1  y = 0,15 (mol)

CM Fe(NO3)2 = = 0,5M; CM Cu(NO3)2 = = 0,75M.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...