Ký hiệu khối lượng proton là mP, khối lượng notron là mn. Một hạt nhân $_{Z}^{A}X$ có khối lượng m thì có năng lượng liên kết riêng là

A. $\left( Z.{{m}_{P}}+\left( A-Z \right).{{m}_{n}}-m \right).{{c}^{2}}$
B. $Z.{{m}_{P}}+\left( A-Z \right).{{m}_{n}}-m$
C. $\frac{\left( Z.{{m}_{P}}+\left( A-Z \right).{{m}_{n}}-m \right).{{c}^{2}}}{A}$
D. $\frac{\left( Z.{{m}_{P}}+\left( A-Z \right).{{m}_{n}} \right).{{c}^{2}}}{A}$
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...