Kim loại M phản ứng được với : dung dịch HCl, dung dịch AgNO3, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là

A.

A: Fe

B.

B: Zn

C.

C: Cu

D.

D: Al

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Al,Cr,Fe không tác dụng với HNO3 đặc nguội

Cu không tác dụng với HCl

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...