Kim loại đồng tác dụng với dung dịch nào sau đây?

A.

Dung dịch HCl.

B.

Dung dịch NH3.

C.

Dung dịch (NaNO3 + NH3).

D.

Dung dịch (KNO3 + HCl).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dung dịch (KNO3 + HCl).

3Cu + + 8H+ 3Cu2+ + 2NO↑ + H2O.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...