Khung dây dẫn ABCD được đặt trong từ trường đều như hình. Coi rằng bên ngoài vùng MNPQ không có từ trường. Khung chuyển động thẳng đều dọc theo hai đường song song x’x, y’y. Trong khung sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng khi khung đang chuyển động

                    

A.

ở ngoài vùng MNPQ.

B.

ở trong vùng MNPQ.

C.

từ ngoài vào trong vùng MNPQ.

D.

đến gần vùng MNPQ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Từ ngoài vào trong vùng MNPQ.

Khi khung chuyển động ngoài vùng MNPQ hoặc trong vùng MNPQ thì từ thông qua khung dây ABCD không thay đổi, nên trong khung không có dòng điện cảm ứng, Từ thông qua khung ABCD chỉ thay đổi khí nó đang chuyển động từ ngoài vào trong vùng MNPQ hoặc đang từ trong vùng MNPQ đi ra.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...