Khung dây dẫn ABCD được đặt trong từ trường đều như hình. Coi rằng bên ngoài vùng MNPQ không có từ trường. Khung chuyển động thẳng đều dọc theo hai đường song song x’x, y’y. Trong khung sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng khi khung đang chuyển động

                    

A.

ở ngoài vùng MNPQ.

B.

ở trong vùng MNPQ.

C.

từ ngoài vào trong vùng MNPQ.

D.

đến gần vùng MNPQ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...