không thể dùng thuốc thử nào để phân biệt Na2SO3 và Na2CO3?

A.

Dung dịch HCl

B.

Nước Brom

C.

Dung dịch Ca(OH)2     

D.

dung dịch H2SO4

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...