Khối SEATO là liên minh chính trị quân sự do nước nào cầm đầu?

A.

Anh

B.

Mĩ 

C.

Liên Xô 

D.

Đức

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...