Khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế thắng lợi khi nào?

A.

Ngày 19 - 8 - 1945

B.

Ngày 20 - 8 - 1945

C.

Ngày 23 - 8 - 1945 

D.

Ngày 25 - 8 - 1945

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ngày 23 - 8 - 1945 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...