Khối lượng bột nhôm cần dùng trong phòng thí nghiệm để điều chế 7,8 gam crom là (biết hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm đạt 80%)?

A.

4,05 gam.

B.

5,0625 gam.

C.

5,4 gam.

D.

6,75 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5,0625 gam.

Al + Cr3+  →  Al3+ + Cr

Ta có nAl= nCr = 7,8÷52 = 0,15 mol

hiệu suất phản ứng là 80%, do đó khối lượng Al cần sử dụng là 0,15 x27 ÷0,8 = 5,0625 g.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...