Khó khăn nghiêm trọng nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

A.

nạn đói.

B.

giặc dốt.

C.

tài chính.

D.

giặc ngoại xâm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

giặc ngoại xâm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...