Khi xử lí các hạt giống lưỡng bội có kiểu gen AABB, AaBb bằng hóa chất cônsixin thì có thể tạo ra các thể tứ bội nào sau đây?

A.

AAAABBBB, AAaaBBbb.

B.

AAAABBBB, AaAaBbBb.

C.

AAAABBBB AaaaBBBB.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

AAAABBBB, AAaaBBbb.

Consixin làm cản trở sự hình thành thoi vô sắc làm cho nhiễm sắc thể không phân ly ở tất cả các cặp dẫn đến hiện tượng đột biến thể đa bội.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...