Khi thủy phân hoàn toàn một triglixerit X trong môi trường axit thu được hỗn hợp sản phẩm gồm glixerol, axit panmitic và axit oleic. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là  

A.

A: 6

B.

B: 8

C.

C: 2

D.

D: 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Axitpanmitit  (A)

Axitoleic (B)

(ABB)C3H5 ; (BAB)C3H5; (BBA)C3H5 và (ABA)C3H5.

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...