Khi thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc năm 1947, Trung ương Đảng ra chỉ thị nào?

A.

Phải chủ động đón đánh địch ở mọi nơi chúng xuất hiện.

B.

Chủ động giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường.

C.

Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp.

D.

Nhanh chóng triển khai lực lượng tiêu diệt sinh lực địch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...