Khi nói về quy luật di truyền, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Gen trong tế bào chất di truyền theo dòng mẹ.
B. Quy luật phân li là sự phân li đồng đều của các cặp tính trạng.
C. Sự liên kết gen hoàn toàn làm tăng biến dị tổ hợp.
D. Sự phân li độc lập của các gen làm giảm biến dị tổ hợp
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: A đúng B sai vì Quy luật phân li là sự phân li đồng đều của các alen của gen chứ không phải là sự phân li đồng đều của các cặp tính trạng. C sai vì sự liên kết gen hoàn toàn làm giảm biến dị tổ hợp D sai vì phân li độc lập làm tăng biến dị tổ hợp

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...