** Khi lai lúa chín sớm, hạt tròn với cây lúa chín muộn, hạt dài được F1 toàn lúa chín sớm, hạt dài. Cho F1 giao phối với một cây lúa khác, thu được: 25% cây lúa chín sớm, hạt tròn : 50% cây lúa chín sớm, hạt dài : 25% cây lúa chín muộn, hạt dài. Biết mỗi gen quy định một tính trạng và 2 gen quy định 2 tính trạng cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể. Gen A quy định tính trạng lúa chín sớm, a quy định lúa chín muộn. Gen B quy định tính trạng lúa hạt dài, b quy định lúa hạt tròn.

Kiểu gen của P đựợc viết là:

A.

Aabb x aaBB.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

F1 đồng tính lúa chín sớm, hạt dài → P thuần chủng về cặp tính trạng đem lai. Mà tính trạng chín sớm liên kết với tính trạng hạt tròn; tính trạng chín muộn liên kết tính trạng hạt dài → P có kiểu gen .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...