** Khi lai hai giống hoa đực F1 có các gen (Aa, Bb) biểu hiện kiểu hình hoa kép, màu đỏ. Cho F1 tự thụ phn được F2 có tỉ lệ 131 cây hoa kép, màuvàng : 256 cây hoa kép, màu đỏ : 129 cây hoa đơn, màu đỏ. Cho F1 giao phối với một cây thứ hai, thu được Flai có tỉ lệ kiểu hình 3 cây hoa kép, màu đỏ : 3 cây hoa đơn, màu đỏ. Kiểu gen của cây thứ hai là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

Xét riêng từng cặp tính trạng ta có:

+ Tính trạng hình dạng hoa phân li: 3 hoa kép : 1 hoa đơn → phép lai: Aa x Aa.

+ Tính trạng màu sắc hoa đồng tính màu đỏ → phép lai: Bb x BB.

Xét cả hai tính trang: F1 có kiểu gen  → kiểu gen của cá thể thứ hai là .

Phép lai x tức là (Aa, Bb) x (Aa, BB)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...