** Khi lai hai giống hoa đực F1 có các gen (Aa, Bb) biểu hiện kiểu hình hoa kép, màu đỏ. Cho F1 tự thụ phn được F2 có tỉ lệ 131 cây hoa kép, màuvàng : 256 cây hoa kép, màu đỏ : 129 cây hoa đơn, màu đỏ. Cho F1 giao phối với một cây thứ hai, thu được Flai có tỉ lệ kiểu hình 3 cây hoa kép, màu đỏ : 3 cây hoa đơn, màu đỏ. Kiểu gen của cây thứ hai là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...