** Khi lai giữa cặp bố mẹ đều thuần chủng khác nhau về hai cặp gen tương phản, đời F1 đồng loạt xuất hiện cây quả tròn, ngọt. Tiếp tục cho F1 tự  thụ phấn, thu được đời F2 có 4931 cây, gồm 4 kiểu hình, trong  đó có 308 cây quả bầu, chua. Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng.

Quy luật di truyền nào chi phối sự phát triển của hai cặp tính trạng trên?

A.

Hoán vị gen.

B.

Tương tác gen.

C.

Phân li độc lập.

D.

Định luật phân li.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân li độc lập.

+ P đều thuần chủng, khác nhau về hai cặp gen tương phản, F1 phải dị hợp về hai cặp gen.

+ F1 dị hợp hai cặp gen, biểu hiện kiểu hình quả tròn, ngọt suy ra các tính trạng quả tròn, ngọt là các tính trạng trội so với quả bầu, chua.

+ Quy ước: A: Tròn, a: Bầu; B: Ngọt, b: Chua.

+ F1 (Aa, Bb) tròn, ngọt x (Aa, Bb) tròn, ngọt.

+ F2: xuất hiện 4 kiểu hình trong đó kiểu hình mang hai tính trạng lặn quả bầu, chua (aa, bb) = .100% = 6,25% = , chứng tỏ 4 kiểu hình đời F2 phân li theo công thức

(3 + 1)2 = 9 : 3 : 3 : 1. Vậy, hai cặp tính trạng hình dạng và vị quả di truyền theo định luật phân li độc lập của Menđen.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...