Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol

là 1:1. Chất này có thể lên men ancol. Chất đó là chất nào trong các chất sau?

A.

axit axetic.

B.

glucozơ.

C.

sacacrozơ.

D.

hex-3- en.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

nCO2 : nH2O =1:1, suy ta tỉ lệ nC :nH = 1:2, nhưng chất có thể lên men tạo ancol chỉ có thể là glucozơ

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...