Khi đốt cháy đồng đẳng của rượu đơn chức thấy tỉ lệ số mol  tăng dần. Rượu trên thuộc dãy đồng đẳng nào?

A.

Rượu no.

B.

Rượu không no.

C.

Rượu thơm.

D.

Không xác định được.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Rượu no.

Phản ứng cháy của 2 đồng đẳng kế tiếp:

CxHy + O2 xCO2 + H2O

Cx+1Hy+2 + O2 (x + 1)CO2 + H2O

Theo giả thiết

y > 2x  Rượu có số H lớn hơn C là rượu no.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...