Khi đề cập đến định luật phân li độc lập kèm theo điều kiện nghiệm đúng của nó, điều nào sau đây sai?

    1. Biến dị tổ hợp xuất hiện ở thế hệ sau là sự sểp xếp các tính trạng có sẵn ở P nhưng theo trật tự khác.
    2. Kết quả tự thụ xuất hiện bao nhiêu kiểu hình thì khi lai phân tích cá thể đó cũng sẽ xuất hiện bấy nhiêu kiểu hình.
    3. Bố mẹ khác nhau n cặp gen thì số phép lai tương đương là 2n.
    4. Lai càng nhiều cặp tính trạng sẽ thu được số biến dị tổ hợp càng lớn.

Phương án đúng là:

A.

3.

B.

3 và 4.

C.

2 và 3.

D.

1 và 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 17

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...