Khi có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng bao nhiêu? Biết sóng truyền trên sợi dây có bước sóng bằng 3 cm.

A.

4 cm.

B.

3,5 cm.

C.

2 cm.

D.

1,5 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1,5 cm.

Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp trên sợi dây là: = 1,5 cm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...