Khi cho hỗn hợp MgSO4, FeCO3, Ba3(PO4)2, FeS, Ag2S vào dung dịch HCl dư thì phẩn không tan chứa.    

A.

A: FeS, AgCl, Ba3(PO4)2

B.

B: FeS, AgCl, BaSO4

C.

C: Ba3(PO4)2, Ag2S

D.

D: Ag2S, BaSO4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ag2S và BaSO4 không tan trong các axit thường H2SO4, HCl…  

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...