** Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,405 (μm) vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện, ta thu được dòng quang điện bão hoà có cường độ ibh. Có thể làm triệt tiêu dòng quang điện này bằng một hiệu điện thế hãm có độ lớn bằng 1,26 (V).

Giả sử cứ mỗi phôtôn đập vào catốt làm bứt ra một êlectron (hiệu suất quang điện 100%), ta đo được ibh = 49 (mA). Cho: h = 6,625.1034(J.s); e = 1,6.10–19 (C); me = 9,1.10−31 (kg), c = 3.108 (m.s−1). Số phôtôn đập vào catốt trong mỗi giây là:

A.

nλ ≈ 3,06.10−17.

B.

nλ ≈ 3,06.10−18.

C.

nλ ≈ 3,06.10−16.

D.

nλ ≈ 3,06.10−15.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...