** Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,405 (μm) vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện, ta thu được dòng quang điện bão hoà có cường độ ibh. Có thể làm triệt tiêu dòng quang điện này bằng một hiệu điện thế hãm có độ lớn bằng 1,26 (V).

Giả sử cứ mỗi phôtôn đập vào catốt làm bứt ra một êlectron (hiệu suất quang điện 100%), ta đo được ibh = 49 (mA). Cho: h = 6,625.1034(J.s); e = 1,6.10–19 (C); me = 9,1.10−31 (kg), c = 3.108 (m.s−1). Số phôtôn đập vào catốt trong mỗi giây là:

A.

nλ ≈ 3,06.10−17.

B.

nλ ≈ 3,06.10−18.

C.

nλ ≈ 3,06.10−16.

D.

nλ ≈ 3,06.10−15.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

nλ ≈ 3,06.10−17.

Số phôtôn đập vào catốt trong mỗi giây là:

Khi tất cả số êlectron bị bứt ra khỏi catốt mỗi giây chuyển động được về anốt, ta có dòng quang điện bão hòa: i = ne.e (ne là số êlectron bứt ra khỏi catốt mỗi giây) Theo điều kiện bài ra, số phôtôn đập vào catốt mỗi giây là:

nλ = ne ≈ 3,06.10−17 (phôtôn/s).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...