Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A.

3695 + 4271 > 4271 + 3567

B.

3695 + 4271 < 4271 + 3567

C.

3695 + 4271 = 4271 + 3567

D.

3695 + 4271 < 4271 + 3567 + 100

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Vì 3695 > 3567 nên 3695 + 4271 > 4271 + 3567. Ta có: 3567 + 100 = 3667 và 3695 > 3667 nên 3695 + 4271 > 4271 + 3567 + 100. Vậy khẳng định đúng là: 3695 + 4271 > 4271 + 3567.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...