Khai triển đa thức img1 ta được img2. Mệnh đề nào sau đây là đúng?  

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C 

Theo công thức nhị thức Niu-tơn, ta có: img1. Số hạng chứa img2 ứng với img3. Do đó: img4.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...