Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thước thử được ghi ở bảng sau: img1 

X, Y, Z, T lần lượt là:

A.

Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin.

B.

Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin.

C.

Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ.

D.

Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...