Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là

 

A.

A. Sự vật hiện tượng được giữ nguyên trạng thái cũ.

B.

B. Sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới.

C.

C. Sự vật, hiện tượng bị biến đổi theo chiều hướng tích cực

D.

D. Sự vật, hiện tượng bị tiêu vong.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...