Kết quả của cuộc cải tố về kinh tế ở Liên Xô là

A.

rối loạn.

B.

thành công, đưa đất nước phát triển.

C.

xung đột gay gắt.

D.

chế độ đa đảng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...