Kết luận nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng quang phát quang huỳnh quang?

A.

Là sự phát quang có thời gian phát quang ngắn dưới 10-8 s.

B.

Ánh sáng phát quang hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích. 

C.

Nó thường xảy ra với chất rắn, lỏng và chất khí.

D.

Là sự phát quang.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nó thường xảy ra với chất rắn, lỏng và chất khí.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...