Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về dao động cưỡng bức?

A.

Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào chu kì của ngoại lực tuần hoàn.

B.

Chu kì của dao động cưỡng bức là chu kì dao động riêng.

C.

Tần số của dao động cưỡng bức là tần số của ngoại lực tuần hoàn.

D.

Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực tuần hoàn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...