I expected……at the airport by my wife.

A.

to meet

B.

meeting

C.

being met

D.

to be met

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:passive voice

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...